PRODUKTY:
> analityczne
> surowce przemysłowe
> produkty dla obronności
    i bezpieczeństwa


   BRANŻE:
> farmacja
> przemysł spożywczy
    i paszowe

> chemiczny
    i petrochemiczny

> ochrona środowiska
> obronność
    i bezpieczeństwo

> placówki naukowo-
    badawcze

główna / produkty i branże / ochrona środowiska
Ochrona Środowiska
Zgodnie z art. 261a ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 672) informuję, iż Avantor Performance Materials Poland S.A. jest zakładem zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w myśl Dyrektywy Seveso III.
Podstawowe informacje o zagrożeniu oraz o sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom.

1. Informacje o zgłaszającym

Kontakt:
1  Zgłaszający  Avantor Performance Materials Poland Spółka Akcyjna
2  Siedziba  44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11
3  Pozostałe dane teleadresowe  Tel.: 032 2392000
Fax: 032 2392370
E-mail: avantor.pl@avantormaterials.com
WWW: www.poch.com.pl
4  Kierujący Zakładem  Jakub Ślusarz
5  Osoba kontaktowa  Krzysztof Skirmuntt
Kierownik Działu Ochrony Środowiska
Tel.: 0606643767, 032 2392466;
Fax: 032 2392202
E-mail: krzysztof.skirmuntt@avantormaterials.com2. Informacje o zakresie działalności

1  KRS  0000010108, Sąd Rejonowy w Gliwicach
2  Regon  271563380
3  Charakter prowadzonej działalności  PKD 2007: 2013Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
PKD 2004: 2413Z Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych
4  Opis procesów prowadzonych w Zakładzie  Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie produkcji chemikaliów i odczynników chemicznych dla przemysłu, laboratoriów badawczych i przemysłowych różnych specjalności w kraju i za granicą.
W procesach wytwórczych wykorzystuje się w absolutnej większości reakcje chemiczne prowadzone na mokro w objętościach od kilku dm 3 do 3m 3 . Reakcje prowadzone są najczęściej w roztworach wodnych lub w przypadku niektórych reakcji organicznych w rozpuszczalnikach organicznych. Na instalacje składają się dedykowane określonym procesom zestawy urządzeń nie tworzące ścisłego ciągu technologicznego.

Wśród urządzeń wykorzystywanych do realizacji produkcji wymienić należy:

- uniwersalne reaktory chemiczne (np. typu Lampart)
ogrzewane parą nasyconą, elektrycznie lub gazem, zaopatrzone w mieszadła elektryczne i/lub pokrywy;
- prasy filtracyjne – układy filtracyjne do sączenia, pracujące z pompą tłoczącą;
- zbiorniki, w których prowadzone są np. zagęszczanie, krystalizacja;
- wirówki do oddzielania ługów poreakcyjnych;
- destylatory i kolumny rozdzielające;
- suszarki i/lub pokoje suszarnicze
- absorbery, wykraplacze par i inne urządzenia służące ograniczeniu emisji do środowiska i in.

Urządzenia nie tworzą, jak wspomniano, ścisłych ciągów technologicznych ze względu na sposób prowadzenia procesu. Produkcja odbywa się w systemie wsadowym (szarżowym, „batch”). Podstawową systemu batch jest jednostkowy proces prowadzony w określonym układzie (złożonym np. z reaktora, prasy filtracyjnej, wanny krystalizacyjnej, wirówki i suszarki, zestawianym zgodnie z potrzebami jednostkowej technologii) od momentu wprowadzenia substratu/ów do chwili otrzymania produktu/ów. Kolejne etapy przebiegają wg schematu:

reakcja chemiczna<->reakcja fizyczna;
reakcja I -> reakcja II -> ... -> oczyszczanie ->konfekcjonowanie


Szczegółowy opis każdej techniki/technologii jest zawarty w Opisie Procesu Technologicznego (OPT).3. Klasyfikacja zakładu

Klasyfikacja ogólna Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 138), który stanowi implementację do prawa polskiego załączników dyrektywy Seveso III Zakład jest klasyfikowany do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Klasyfikacja szczegółowa Dział Kategoria Klasyfikacja zagrożenia
Dział "H" - ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA H1 OSTRO TOKSYCZNE, kategoria 1, wszystkie drogi narażenia Zakład zwiększonego ryzyka
H2 OSTRO TOKSYCZNE
 • kategoria 2, wszystkie drogi narażenia
 • kategoria 3, narazenie droga inhalacyjna
 • Zakład zwiększonego ryzyka
  Dział "P" - ZAGROŻENIA FIZYCZNE "P8 SUBSTANCJE STALE I CIEKLE UTLENIAJACE substancje ciekłe utleniajace, kategoria 1, 2 lub 3, lub substancje stale utleniajace,
  kategoria 1, 2 lub 3"
  Zakład zwiększonego ryzyka
  Dział "E" - ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA "E1 Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii ostre 1 lub przewlekłe 1" Zakład zwiększonego ryzyka
  "E2 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego w kategorii przewlekłe 2" Zakład zwiększonego ryzyka

   
   

  4. Informacje o rodzaju substancji będących przyczyną rozszerzenia zgłoszenia

  Tabela 1: Chemikalia wskazane imiennie w rozporządzeniu Dz. U. z 2016, poz. 138 i w Dyrektywie
  Nazwa substancji CAS Klasyfikacja
  Azotan amonu (odniesiono do azotanu technicznego – zakład nie produkuje nawozów) 6484-52-2 Poniżej wartości krytycznej dla zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystapienia poważnej awarii
  Tritlenek arsenu 1327-53-3
  Metanol 67-56-1
  Dimetylu siarczan 77-78-1
  Produkty ropopochodne i paliwa alternatywne
  a) benzyny i benzyny cieżkie,
  b) nafty (w tym paliwa do silników odrzutowych),
  c) oleje gazowe (w tym paliwo do silników wysokoprężnych, oleje opałowe i mieszaniny olejów gazowych)
  d) ciężki olej opałowy
  (da) paliwa alternatywne mające takie samo zastosowanie i posiadające podobne własciwosci pod względem palności oraz zagrożen dla środowiska jak produkty, o których mowa w lit. (a)-(d)
  Mieszaniny* podchlorynu sodu zaklasyfikowane jako substancje o ostrej toksycznosci dla środowiska wodnego, kategoria 1 [H400] zawierające mniej niż 5% aktywnego chloru i niezaklasyfikowane do żadnej innej kategorii zagrożenia w cześci 1 zalacznika I. *Pod warunkiem, że mieszanina ta nie zawierająca podchlorynu sodu nie zostałaby zaklasyfikowana jako substancja o ostrej toksyczności dla środowiska wodnego, kategoria 1 [H400]
  Azotan amonu (odniesiono do azotanu technicznego – zakład nie produkuje nawozów) 6484-52-2
  Metanol 67-56-1
  Dimetylu siarczan 77-78-1

   
   

  Tabela 2: Chemikalia klasyfikowane wg symboli zagrożen zgodnie z rozporządzeniem Dz. U. z 2016, poz. 138 oraz Dyrektywa
  Nazwa substancji Klasyfikacja sumy substancji wg obliczen
  Dzial "H" - ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA
  H1 OSTRO TOKSYCZNE, kategoria 1, wszystkie drogi narażenia Poniżej wartości krytycznej dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
  H2 OSTRO TOKSYCZNE
  - Kategoria 2, wszystkie drogi narażenia
  - Kategoria 3, narażenie droga inhalacyjna (zob. objaśnienie nr 7)
  Dzial „P” - ZAGROŻENIA FIZYCZNE
  P5a CIECZE łATWOPALNE
  - ciecze łatwopalne, kategoria 1, lub
  - ciecze łatwopalne, kategoria 2 lub 3, utrzymywane w temperaturze powyżej ich temperatury wrzenia, lub
  - pozostałe ciecze o temperaturze zaplonu = 60°C, utrzymywane w temperaturze powyżej ich temperatury wrzenia (zob. uwaga 12)"
  Poniżej wartości krytycznej dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
  P5b CIECZE łATWOPALNE
  - ciecze łatwopalne, kategoria 2 lub 3, jeżeli szczególne warunki procesu, takie jak wysokie cisnienie lub wysoka temperatura, mogą stanowic zagrożenie poważnymi awariami, lub
  - pozostałe ciecze o temperaturze zapłonu = 60°C, jeżeli szczególne warunki procesu, takie jak wysokie ciśnienie lub wysoka temperatura, mogą stanowic zagrożenie poważnymi awariami (zob. uwaga 12)
  P5c CIECZE łATWOPALNE
  ciecze łatwopalne, kategoria 2 lub 3, nieobjete P5a i P5b
  P8 SUBSTANCJE STAłE I CIEKLE UTLENIAJACE
  substancje ciekłe utleniające, kategoria 1, 2 lub 3, lub substancje stałe utleniające, kategoria 1, 2 lub 3
  Dział „E” - ZAGROŻENIA DLA śRODOWISKA
  E1 Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii ostre 1 lub przewlekłe 1 Poniżej wartości krytycznej dla zakładów o dużym ryzyku wystapienia powaznej awarii
  E2 Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii przewlekłe 2

   
   
  5. Powiadamianie wewnętrzne i zewnętrzne
  Zakład utrzymuje listy alarmowe:
  - liste pracowników funkcyjnych powiadamianych w sytuacji zagrożenia na telefony slużbowe
  - liste powiadamianych slużb zewnętrznych
  - liste telefonów kontaktowych do przedsiebiorstw sasiadujacych z zakładem.
  System powiadamiania jest zawarty w Planie ratownictwa chemicznego oraz w Planie ochrony zakładu.
  Procedury postepowania w sytuacji zagrożenia opisano w Planie ratownictwa chemicznego.
  Wykaz podmiotów zewnętrznych informowanych w przypadku wystapienia zagrożenia:

  6. Ważne telefony:
  998 lub 112 – Panstwowa Straż Pożarna
  32 2017616 Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska
  32 2319876 lub 0 501140480 Centrum Ratownictwa Gliwice  7. Podstawowe zasady postepowania
  - Zakaz zbliżania do miejsca zagrożenia - Unikanie kontaktu z uwolniona susbstancja lub produktami jej rozpadu, reakcji itp.
  - Bezwzgledne podporzadkowanie sie poleceniom kierujacego akcja ewkuacyjna/ratownicza
  - Z chwila ogloszenia ewakuacji należy:
  a) zabezpieczyc swoje stanowisko pracy
  b) udac sie na wskazane miejsce zbiórki
  c) informowac innych, którzy byc może nie uzyskali informacji o zdarzeniu.  8. Ostrzeganie Społeczenstwa
  Ostrzeganie Społeczenstwa może odbywac sie przy udziale:
  – systemów nagłosnienia slużb ratowniczych,
  – syren alarmowych Obrony Cywilnej,
  – informacji w lokalnych stacjach radiowych i telewizyjnych.
  Copyright by Avantor Performance Materials Poland S.A.

  projekt i wykonanie: ArtGroup & Avantor Performance Materials Poland