PRODUKTY:
> analityczne
   > odczynniki laboratoryjne
   > rozpuszczalniki wysokiej czystości
> surowce przemysłowe
> produkty dla obronności
    i bezpieczeństwa


   BRANŻE:
> farmacja
> przemysł spożywczy
    i paszowe

> chemiczny
    i petrochemiczny

> ochrona środowiska
> obronność
    i bezpieczeństwo

> placówki naukowo-
    badawcze

główna / produkty i branże / analityczne / rozpuszczalniki wysokiej czystości
   Rozpuszczalniki wysokiej czystości
   Występujący w ostatnich latach szybki rozwój technik chromatograficznych, szczególnie w Europie Centralnej i Wschodniej, spowodował, że firma Avantor Performance Materials Poland podjęła decyzję o budowie fabryki rozpuszczalników wysokiej czystości w Polsce.
   Nowa instalacja do produkcji rozpuszczalników o najwyższych parametrach jakościowych powstała we wrześniu 2006r. w Avantor Performance Materials Poland w Gliwicach, z wykorzystaniem technologii i know-how firmy Labscan Ltd.


    Rozpuszczalniki do LC-MS (LC-MasScan®)
   Rozpuszczalniki dedykowane do chromatografii cieczowej sprzężonej z detekcją masową stanowią nową grupę rozpuszczalników wysokiej czystości. Odczynniki te to efekt rosnących wymagań związanych z monitorowaniem środowiska oraz coraz niższych limitów poziomów zanieczyszczeń w produktach naszych Klientów.
   Rozwój technik instrumentalnych, które charakteryzują się większą selektywnością i czułością w porównaniu do metod stosowanych w przeszłości, niesie za sobą detekcję coraz niższych poziomów stężeń badanych substancji. W ślad za rozwojem aparatów idzie rozwój w dziedzinie odczynników. Rozwój ten dotyczy czystości rozpuszczalników, które charakteryzują się niskimi poziomami zanieczyszczeń halogenopochodnych, nie większymi niż 5ng/l jako lindan (GC-ECD) i 10 ng/l jako etyloparation (GC/PND). Dodatkowo rozpuszczalniki te mają niską zawartość jonów metali:
  • Sodu Na+ - max 0,1 ppm
  • Potasu K+ - max 0,1 ppm
  • Wapnia Ca2+ - max 0,1 ppm
  • Magnezu Mg2+ - max 0,1 ppm
    Rozpuszczalniki do HPLC (HPLC-Chromoscan®)
   Rozpuszczalniki te dedykowane są do wysokosprawnej chromatografii cieczowej izokratycznej i gradientowej, i stanowią najliczniejszą grupę rozpuszczalników proponowanych przez Avantor Performance Materials Poland S.A.
   Charakteryzują się:
  • znakomitą zdolnością rozpuszczania próbki, a szeroki zakres oferty gwarantuje swobodny dobór najlepszego rozpuszczalnika do badanej próbki,
  • wysoką jakością, powtarzalnością parametrów w seriach, co gwarantuje powtarzalność wyników analiz,
  • brakiem zanieczyszczeń przy deklarowanych w specyfikacji transmitancjach UV, co gwarantuje brak "pików duchów"
  • stabilnością linii zerowej. Niski dryf linii zerowej gwarantuje detekcję nawet najmniejszych stężeń badanej substancji.

    Rozpuszczalniki do oznaczania pozostałości pestycydów (GC-Pestiscan®)
   Rozpuszczalniki marki POCH dedykowane do analiz metodą chromatografii gazowej charakteryzują się granicznie niską zawartością związków halogenopochodnych na poziomie nie większym niż 5 ng/l.
   Analizy przy użyciu tych odczynników stanowią najlepsze rozwiązanie dla laboratoriów badawczych i kontrolno-pomiarowych badających próbki na obecność pestycydów czy insektycydów. Niskie poziomy związków halogenopochodnych w rozpuszczalniku to gwarant powtarzalnych i jednoznacznych wyników analiz - szczególnie ilościowych.

    Rozpuszczalniki do analiz środowiskowych (GC-Enviroscan®)
   Wykrywanie śladowych ilości substancji halogenopochodnych oraz organicznych z prób środowiskowych wymaga użycia odpowiednio oczyszczonych rozpuszczalników, aby nie wprowadzać do próbki badanej substancji zanieczyszczeń pochodzących z rozpuszczalnika. Dobór odpowiedniej czystości rozpuszczalnika jest istotny już na etapie przygotowania prób do analiz.
   Odpowiednio oczyszczone rozpuszczalniki środowiskowe gwarantują deklarowane poziomy zanieczyszczeń związków organicznych (10 ng/ml jako toluen GC/FID) oraz halogenopochodnych (5 ng/l jako lindan GC/ECD) lub trihalometanów na poziomie 1 ppb.
   Rozpuszczalniki te dedykowane są szczególnie do analiz ilościowych i jakościowych pestycydów, herbicydów, WWA - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, PCB - polichlorowanych bifenyli, dioksyn, oraz innych lotnych halogenopochodnych.

    Rozpuszczalniki do GC-headspace (GC-Headscan)
   Rozpuszczalniki GC-HS przeznaczone do analiz lotnych zanieczyszczeń organicznych (OVI' s) występujących w substancjach czynnych, substancjach pomocniczych jak i produktach leczniczych metodą GC-headspace. Używane również do wykrywania pozostałości rozpuszczalników w żywności, suplementach diety i opakowaniach. Rozpuszczalniki GC-HS spełniają wymagania Ph.Eur, USP oraz są zgodne z wymaganiami ICH.
   Na certyfikatach jakości dla rozpuszczalników GC-HS znajdują się dokładnie oznaczone zanieczyszczenia, które mieszczą się w normach zgodnych dla pozostałości rozpuszczalników w substancjach leczniczych wyznaczonych przez Ph.Eur, USP i ICH. pobierz broszurę.

    Rozpuszczalniki odwodnione (Anhydroscan®)
   Rozpuszczalniki odwodnione, do syntezy DNA i peptydów charakteryzują się niską zawartością wody. W tej grupie na szczególną uwagę zasługuje acetonitryl o zawartości wody max. 10 ppm. W celu zapewnienia stabilności podczas przechowywania, rozpuszczalnik ten jest pakowany w atmosferze azotu wolnego od tlenu. Taki sposób postępowania gwarantuje stabilność parametrów rozpuszczalnika po otwarciu butelki i uzyskanie powtarzalnych wyników badań.
   Na życzenie Klienta, oferujemy produkty z dodatkiem sit molekularnych, które gwarantują niezmienną zawartość wody w produkcie podczas jego użytkowania.

    Rozpuszczalniki do spektroskopii (Spectroscan)
   Avantor Performance Materials Poland S.A. oferuje nową generację rozpuszczalników do spektroskopii UV-VIS, którą powszechnie stosuje się głównie do analizy związków organicznych.
   Najważniejszym parametrem jest transmitancja/absorbancja (przepuszczanie). Im wyższa transmitancja (niższa absorbancja), tym rozpuszczalnik jest bardziej transparentny.
   W celu utrzymania bardzo wysokiej wartości transmitancji UV, wszystkie rozpuszczalniki są oczyszczane i pakowane w atmosferze suchego azotu.

   W załączniku (plik PDF) prezentujemy zestawienie rozpuszczalników wysokiej czystości oferowanych przez naszą firmę.

Copyright by Avantor Performance Materials Poland S.A.

projekt i wykonanie: ArtGroup & Avantor Performance Materials Poland